Muojärven lohenuistelukilpailu Kuusamon kaupunki Tietoa metsästysseurasta Seuran jäsentoiminta Metsästystoiminta Kuvia ja viedeoita Linkkejä Muojärven lohenuistelukilpailu Takaisin etusivulle

<--- Takaisin Jäsentoiminta -sivulle

Hirviseurueen säännöt

Kosken Erä ry Hirviseurueen Säännöt

Hirvenmetsästykseen ovat oikeutettuja osallistumaan seuran äänivaltaiset jäsenet ja maansa hirvenmetsästykseen vuokranneet. Uusien hirviseurueen jäsenten liittymismaksu on 1500 mk. Alaikäisen osallistuminen edellyttää lisäksi holhoojan suostumusta. Hirviseurueeseen osallistuvan lihaosuuden edellytyksenä on:
1. Liittymismaksun suorittaminen
2. Maanvuokraussopimuksella seuralle vuokrattu maa-alueen koko ensimmäisen lihaosuuden osalta 8 – 100 ha. Toinen osuus em. ylittävältä vuokratun maa-alueen osalta, joka kuitenkin edellyttää liittymismaksun suorittamista.

Hirviseurue päättää kunakin metsästyskautena erikseen vieraiden osallistumisesta metsästykseen, vieraslupamaksuista ja muista ehdoista. Hirviseurueella on oikeus käyttää vieraslupamaksuja metsästyksestä johtuviin kuluihin. Ylijäänyt osa vieraslupamaksuista on tilitettävä vuosittain seuralle. Seuran johtokunta kutsuu lehti-ilmoituksella määräämänään aikana hirvenmetsästykseen osallistuvat koolle. Tähän hirviseurueen muodostamista koskevaan tilaisuuteen tulee jokaisen seurueeseen aikovan saapua henkilökohtaisesti tai hyväksyttävän esteen sattuessa puhelimen tai kirjeen välityksellä ilmoitettava jahtivoudille. Tähän tilaisuuteen tulee ottaa mukaan tarpeelliset asiakirjat.

Seuran vuosikokous valitsee kutakin metsästyskautta varten jahtivoudin ja tarvittavan määrän varavouteja, joiden ensisijaisena tehtävänä on hirvenmetsästyksen järjestäminen ja valvonta. Varavoudit toimivat seurueesta muodostettavien ryhmien johtajina. Jahtivoudin valinnassa voidaan noudattaa periaatetta, että edellisen vuoden varajohtaja valitaan jahtivoudiksi. Jahtivouti ja varavoudit muodostavat tuomariston, joka käsittelee ja päättää metsästykseen kuuluvat ja siitä johtuvat asiat. Mikäli hirviseurueen jäsen ei tyydy tuomariston päätökseen, hänellä on oikeus valittaa siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Määräaika valituksen tekemiseen on seitsemän (7) päivää siitä päivästä, jona tuomariston ratkaisu julistettiin ja annettiin, tätä päivää määräaikaan lukematta.

Hirviseurueen jäsenen tulee tutustua ennen metsästyksen alkamista hirvenmetsästystä koskeviin voimassa oleviin säännöksiin. Mikäli jäsen laiminlyö tämän velvollisuutensa taikka tahallaan tai huolimattomuuttaan rikkoo hyviä metsästystapoja, tuomaristo voi erottaa hänet seurueesta määräajaksi. Jäsenellä ei ole tällöin oikeutta saada takaisin hirvenmetsästystä varten suorittamiaan maksuja.

Ampumaluvan omaava jäsen on velvollinen huolehtimaan aseensa kunnosta. Mikäli hänen aseessaan tai aseen käsittelyssään havaitaan sellaisia puutteita tai vikoja, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa hänelle itselleen taikka muille, tuomariston on välittömästi siirrettävä hänet ajomieheksi. Tämä siirto on voimassa niin kauan kuin puutteet ja viat on korjattu ja tuomaristo asiasta toisin päättää.

Mikäli jäsen ampuu muun kuin ammuttavaksi määrätyn tai sovitun hirvieläimen taikka käyttäytyy muutoin annettujen ohjeiden ja määräysten vastaisesti, tuomaristo voi siirtää hänet ajomieheksi tai erottaa hänet hirviseurueesta. Törkeästä rikkomuksesta tuomariston tulee ilmoittaa seuran johtokunnalle, joka voi kieltää rikkomukseen syypään osallistumasta hirvenmetsästykseen useampana kuin yhtenä metsästyskautena. Jäsenen, joka on haavoittanut hirveä, on osallistuttava haavoittuneen eläimen jäljittämiseen niin kauan, kuin se on tarpeellista, ja estyneenä ollessaan järjestettävä tähän tehtävään toinen jäsen sijaisekseen. Tuomaristo voi ottaa tätä koskevan asian käsiteltäväkseen ja tehdä tilanteen ja olosuhteiden kulloinkin edellyttämiä päätöksiä.

Metsästykseen osallistuessaan jäsenen tulee pitää mukanaan aina säännösten edellyttämät ja muutoin tarpeelliset varusteet ja asiakirjat. Mikäli tässä suhteessa ilmenee puutteita, jahtivoudin ja varavoudin on kiellettävä ja estettävä jäsenen osallistuminen metsästykseen siihen saakka, kunnes puutteet on korjattu.

Mikäli jäsen osallistuu metsästykseen alkoholin vaikutuksen alaisena taikka hän muutoin käyttäytyy sopimattomasti, jahtivoudin tai varavoudin on estettävä hänen osallistumisensa metsästykseen. Tällaisen rikkomuksen toistuessa tuomaristo voi päättää ankarammasta seuraamuksesta.

Jokaisen jäsenen tulee osallistua metsästykseen ja saaliin käsittelyyn. Mikäli jäsenellä on tärkeän syyn johdosta este, hänen on ilmoitettava siitä ennalta jahtivoudille tai varavoudille. Varsinaisia metsästyspäiviä ovat lauantai ja sunnuntai. Hirviseurue päättää erikseen muina aikoina tapahtuvasta metsästyksestä. Ensimmäisenä metsästyspäivänä hirviseurue kokoontuu alkukokouksessa sovittuun paikkaan klo 07.00. Poissaoloksi lasketaan myös, jos jäsen poistuu jahdista ennen kello 12.00 ilman pätevää syytä hirviseurueen vielä jatkaessa metsästystä. Jäsenen on aina ilmoitettava kesken jahdista tapahtuvasta poistumisestaan jahtivoudille tai varavoudille.
Haavoittuneen hirven jäljittämiseen osallistuminen varsinaisen metsästyksen jälkeen vähintään kolmen (3) tunnin ajan tai muuna kuin varsinaisena metsästyspäivänä, korvaa yhden poissaolon varsinaisena metsästyspäivänä.

Hirvenlihojen jakaminen jäsenten kesken suoritetaan tasajaon periaatetta noudattaen. Poissaolopäivät kuitenkin vähentävät jako-osuuden määrää tuomariston määräämällä tavalla. Samassa taloudessa asuvat ovat oikeutettuja ainoastaan yhteen osuuteen, ellei hirvenmetsästykseen vuokratun maa-alan pinta-ala ylitä 100 hehtaaria. Hirven kaatajaksi katsotaan henkilö, joka on todistettavasti ampunut kuolettavan laukauksen. Epäselvät tapaukset ratkaisee tuomaristo. Ampujalla on oikeus saada saaliista sarvet, pää, kieli ja sisäelimet. Nahka kuuluu seuralle, mutta sen voi myös kuka tahansa jäsen lunastaa seuralta. Ampujalla tai arvontaan osallistuneella hirviseurueen jäsenellä on kuitenkin oikeus saada vain yhdet sarvet metsästyskautena. Ampujalla on oikeus valita haluamansa sarvet metsästyskautena kaatamistaan hirvistä. Mikäli ampuja ei halua tai ei ole oikeutettu saamaan sarvia, arvotaan tai huutokaupataan ne kaatopäivänä hirviseurueen jäsenten kesken. Muussa tapauksessa huutokauppa tai arvonta suoritetaan välittömästi metsästyskauden päätyttyä. Ampuja vastaa ottamiensa sarvien kunnosta. Huutokaupassa kertyneet varat kuuluvat hirviseurueelle. Tilanomistaja, jos hän tai samassa taloudessa oleva jäsen ei osallistu hirvenmetsästykseen, saa n. 5 kg kustakin lupasaaliseläimestä lihaa vuoroperiaatteella muiden tilanomistajien kanssa. Jahtivouti pitää kunakin metsästyskautena listaa päiväjärjestyksestä ja luovuttaa seuraavan vuoden jahtivoudille päivitetyn listan kaikista tilanomistajista ja merkinnät siitä milloin ja kenelle on annettu lihaosuus. Mikäli lihaa ei voida toimittaa vaikeuksitta tilanomistajalle voi tuomaristo päättää muusta lihaosuuden korvaavasta suorituksesta. Seuran järjestämiin hirvipeijaisiin varataan aikuisesta hirvestä keitto- tai käristyslihaa. Hirviseurueen hirvi-illallista varten varataan tarpeellinen määrä vasan tai nuoren hirven lihaa.

10§

Hirviseurue muodostaa taloudellisesti itsenäisen yhtymän, joka vastaa hirvenmetsästyksestä aiheutuvista kuluista ja kustannuksista noudattamalla tältäkin osin jäsenten kesken tasajaon periaatetta. Jäsenen on suoritettava hänen osakseen tulevat maksut sovittuun määräaikaan mennessä. Jäseneltä perityt ja ylijääneet rahavarat voidaan palauttaa, mikäli palautettava summa on vähintään 20 mk jäsentä kohti ja mikäli hirviseurue ei toisin päätä. Muussa tapauksessa ylijääneet rahavarat on tilitettävä seuralle.

11§

Hirviseurueeseen ampujana osallistujan on osallistuttava vähintään yhteen (1) seuran hirvenammuntaharjoitukseen ampumaradalla tai yleiseen hirvenjuoksukilpailuun vuosittain päästäkseen ampujaksi.
Ei enää voimassa. Tämä sääntö kumottu syyskokouksessa 2001 (15.8.2001 §18).

12§

Jokaisesta päätöksestä, joka koskee jäsenen etua tai oikeutta taikka jolla hänelle on määrätty rikkomusperusteinen seuraamus, hänellä on oikeus valittaa seuran johtokunnalle 2 §:n määrätyssä ajassa. Yhdistyksen puitteissa johtokunta käsittelee asian lopullisesti.

13§

Näiden sääntöjen tarkoituksena on taata hirvenmetsästyksen järjestäminen turvalliseksi sekä muutoinkin säännösten ja hyvien metsästystapojen noudattaminen.

14§

Nämä säännöt tulevat voimaan välittömästi, kun seuran varsinainen kokous on ne hyväksynyt. Ennen hirvenmetsästyksen aloittamista jokaisen hirviseurueen jäsenen on tutustuttava sääntöihin ja tämän jälkeen allekirjoituksellaan vahvistettava sitoutuvansa noudattamaan sääntöjä.

Nämä säännöt on hyväksytty yksimielisesti Kuusamossa 31.01.1998, Kosken Erä Ry:n talvikokouksessa.


<--- Takaisin Jäsentoiminta -sivulle